Átalakul a szociális ellátások rendszere - Nyíregyházán is

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi korábban nyújtott támogatást megtartotta, de a részletszabályok mégis a korábbiakhoz képest változtak.

 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény III. fejezete alapján a szociális ellátások rendszere ez évtől átalakul. Az önkormányzat által kötelezően biztosítandó ellátások köre módosul, átalakul a finanszírozás rendszere. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) szabályozott, jegyzői hatáskörben levő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. márciustól a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható majd meg: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).

 
A járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartozik:
• az alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
• az időskorúak járadéka,
• az alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
• és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
 
Az Szt. 2015. március 1-től hatályos 45. § (1) bekezdés rendelkezései alapján:
„A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.”
2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segély elnevezéssel az Szt-ben, illetve a helyi rendeletben került szabályozásra, mely elnevezése 2015. március 1-től rendkívüli települési támogatásra változott.
 
A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján a helyi önkormányzatok saját maguk szabályozhatták azokat az ellátástípusokat, melyeket biztosítani kívánnak a jövőben a településükön élőknek. A helyi rendeletben a támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait kellett meghatározni, amelyet legkésőbb 2015. február 28-ig kellett megalkotni, mely kötelezettségének Önkormányzatunk eleget tett.
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi korábban nyújtott támogatást megtartotta, de a részletszabályok mégis a korábbiakhoz képest változtak (pl. jövedelemhatár, gyógyszertámogatás esetén a teljes eljárás menetének, a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeinek, a támogatás kiszámításának változása, stb.). Ezt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) számú rendelete tartalmazza.
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás-típusokról, azok jogosultsági feltételeiről 2015. 03. 01. után részletesen a www.nyiregyhaza.hu weboldalon tájékozódhat.
 
 
Tisztelettel: Dr. Krizsai Anita s.k. osztályvezető