Adóügyi információk Nyíregyházán

A járványhelyzetre tekintettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Adóosztálya felhívja a lakosság és a vállalkozások figyelmét, hogy 2020. március 19-től a hivatali ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. Kérjük, hogy a járvány megszűnéséig adóügyeiket kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül rendezzék, amelyekhez a következő felületeket vehetik igénybe.

 

 

 

Az E-önkormányzati portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. A portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható.
Kérjük, ha információt, felvilágosítást vagy valamilyen adóval összefüggő nyomtatványt szeretne, elsősorban használja az E-önkormányzati portált.
Amennyiben tájékoztatást szeretne kérni, hívhatja a Polgármesteri Hivatal Adóosztályát telefonszámainkon +36 (42) 524-524, 524-574, 524-575, 524-578, és munkaidőben munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

E-papír szolgáltatás

Az E-papír szolgáltatás igénybevételével olyan ügyekben kezdeményezhető elektronikus ügyindítás, amelyek esetében az E-önkormányzati portálon nem található rendszeresített elektronikus űrlap. Az E-papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) KAÜ bejelentkezést követően vehető igénybe. E-papír benyújtás: Címzett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek

Amennyiben elektronikus ügyintézésre nem kötelezett és valamilyen űrlapot, nyomtatványt, szeretne papír alapon megküldeni, javasoljuk azt személyes jelenlét nélkül az E-önkormányzati portálról letölteni (bejelentkezés nélkül) és postai úton továbbítani.

Helyi iparűzési adó

A kialakult koronavírus járvány nagyon sok egyéni vállalkozót érint kedvezőtlenül, ezért sok egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti vagy megszünteti. A jelenlegi rendkívüli helyzetben felmerülő adóügyi kérdésekben szeretnénk segítséget nyújtani, tájékoztatást adni arról, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Adóosztálya felé a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan milyen kötelezettséget szükséges teljesíteni.

Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti vagy megszünteti, helyi iparűzési adó esetében változás bejelentési kötelezettsége nincs, az adatot 2019.07.01. napjától a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz a NAV küldi (Htv. 42/E. §), azonban a szüneteléstől vagy a megszüntetéstől számított 30 napon belül záró adóbevallási kötelezettsége keletkezik a székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság felé.

Amennyiben a vállalkozó a NAV-nál KATA alany, és helyi iparűzési adóban a tételes adóalap meghatározási módot választotta, és az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél (éves adóztatás esetén március 15-ig és szeptember 15-ig megfizetett 25-25 ezer Ft, összesen 5o ezer Ft) azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt, akkor a naptári év egészére (mint adóévre, utólag) egy adóbevallást kell benyújtani az adóévet követő év január 15 napjáig {Htv.39/B. § (6) bekezdés}.

Tehát ha a vállalkozónak 2020. adó évben a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetelt (helyi iparűzési adóban az éves 50.000,-Ft adót meg kell fizetni), akkor 2021. január 15. napjáig bevallást kell benyújtani, melyben a szünetelésre vonatkozóan az adót csökkenteni tudja.
A gazdálkodó szervezetnek - az egyéni vállalkozónak is - bevallási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesíteni.

A helyi iparűzési adóbevallás benyújtható elektronikus úton, egyrészt közvetlenül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz E-önkormányzati portál: bejelentkezés, ügyindítás, önkormányzati kereső, ágazat: adóügy, ügytípus: helyi iparűzési adó,másrészt az állami adóhatóságon (NAV) keresztül is.

Amennyiben helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége van, úgy azt kérjük banki átutalással a Nyíregyháza MJV. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlájára történő teljesítéssel megfizetni, vagy az E-önkormányzati portálon „adók, díjak, illetékek befizetése” kiválasztása után kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti az interneten keresztül bankkártyás fizetés segítségével.

Adóvégrehajtások szünetelése

A Kormány 57/2020 (III.23.) számú rendelete alapján az adóvégrehajtások szünetelnek. A rendelet értelmében 2020. március 24-től szünetelnek az e napon az adóhatóság előtt folyamatban lévő az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárások, a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. A felfüggesztés gyakorlatilag azt jelenti, hogy az önkormányzati adóhatóság a felfüggesztés időtartalma alatt további végrehajtási cselekményeket (pl.: inkasszó, lefoglalás, munkabér letiltás) nem indít, azonban a már foganatosított végrehajtási intézkedéseket nem szünteti meg, illetve a felfüggesztés előtti foglalásokat nem oldja fel.

Tájékoztatjuk, hogy a felfüggesztés időtartama alatt a lejárt esedékességű tartozásokra az általános szabályok szerinti késedelmi pótlékot kell fizetni, illetve a rendelet hatályba lépésének napjától a felfüggesztés időtartama alatt, a szünetelő eljárásokban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nyugszik a végrehajtáshoz való jog elévülése.

Részletfizetés, méltányossági kérelem, adóelőleg mérséklés

Kérjük mindazon adózóinkat, aki a veszélyhelyzet, járványhelyzet hatásainak ellenére, eleget tudnak tenni adóbefizetési kötelezettségüknek, tegyék meg. Akinek fizetési nehézségei keletkeznek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) alapján van lehetőség fizetési kedvezmény biztosítására a jogszabályban foglaltaknak megfelelően.
Az Art.198. § alapján fizetési halasztás és részletfizetés engedélyezhető minden olyan vállalkozás részére, aki kérelemmel fordul az adóhatósághoz és jogosult lehet a kedvezményre (a beszedett idegenforgalmi adóra nem engedélyezhető fizetési könnyítés). Benyújtható űrlap: méltányossági kérelem

A természetes személy és az egyéni vállalkozó kérelmére az Art. 199.§ alapján az adóhatóság 500.000,-Ft összegű adótartozásra maximum 12 havi pótlékmentes automatikus részletfizetést engedélyezhet, a feltételek vizsgálata nélkül. Benyújtható űrlap: automatikus részletfizetési kérelem
Az Art. 201. § alapján az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha fennáll a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése. Benyújtható űrlap: méltányossági kérelem

A 2019. adóévi helyi iparűzési adóbevallás (határidő: 2020.05.31.) benyújtását követően keletkező 2020. II. félévi iparűzési adóelőleg 2020. szeptember 15-ei esedékességének időpontjáig benyújtott kérelmében az Art. 69.§ alapján az adózó kérheti az adóelőleg módosítását az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (2019. adóév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint (a 2020. évi) adója nem éri el az előző időszak (2019. adóév) adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Benyújtható űrlap: iparűzési adóelőleg módosítási kérelem

A kérelmet elektronikus úton kell benyújtani. Az adózó az E-önkormányzati portálról tudja a kérelem benyújtást indítani. A méltányossági, automatikus részletfizetési kérelem elérhető az e-önkormányzat: bejelentkezés, ügyindítás, önkormányzat kereső, ágazat: adóügy, ügytípus: általános nyomtatványok.
Az iparűzési adóelőleg módosítási kérelem esetében az ügytípus: helyi iparűzési adó. Tájékoztatjuk, hogy az e-önkormányzati portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos és részletes lekérdezését.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az első fokú önkormányzati adóigazgatási eljárások közül a fizetési könnyítésre (részletfizetés, fizetési halasztás), valamint pótlék- és bírság tartozás mérséklésre irányuló eljárásért a gazdálkodó szervezetnek 10.000,-Ft eljárási illetéket kell fizetni, melyet a kérelem megindítását megelőzően banki átutalással a Nyíregyháza MJV 11744003-15402006-03470000 számú számlájára, vagy az e-önkormányzati portálon „adók, díjak, illetékek befizetése” kiválasztása után kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti az interneten keresztül bankkártyás fizetés segítségével.
A természetes személyeknek - ideértve az egyéni vállalkozókat is – az ilyen eljárások után eljárási illetéket nem kell fizetniük.

Dr. Kása Brigitta
aljegyző