Nyíregyháza város közleménye április 24-én

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere tekintettel a veszélyhelyzetben életbe lépő korlátozásokra, az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díj fizetési kötelezettség alóli mentességéről rendelkezett.

 

 

A rendelet célja, a Magyarország Kormánya által hozott döntések alapján bevezetett korlátozó intézkedések, a járványügyi helyzetre tekintettel tett ajánlások, illetve a gazdasági következmények enyhítése érdekében Nyíregyháza MJV Önkormányzata segítse azokat a Nyíregyháza közigazgatási területén működő, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozásokat, cégeket, természetes személyeket, akik kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló üzlethelyiségeket bérelnek és használnak.

Azon bérlők, akik a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 11-31. között az önkormányzati tulajdonú üzletüket bezárták és az üzlethelyiségben folytatott tevékenységüket legkésőbb 2020. április 1. napjától szüneteltetik, bérleti díj fizetési kötelezettségük teljesítése alól az alábbi kedvezményeket kapják 2020. április 1-jétől június 30-áig:
Azon bérlők részére, akiket a járvány miatt hozott kormányzati intézkedések bezárásra köteleznek, 75 % bérleti díjkedvezmény nyújtható. Feltétele, hogy a bérlő vállalja, az alap bérleti díj 25 %-át 2021. évben havonta, évi 12 egyenlő részletben visszafizeti.

Azon bérlők részére, akiknek a kormányzati intézkedések hatására, illetve a veszélyhelyzet következtében jelentősen csökkent a nyitvatartási idejük, és vásárlói forgalmuk, 50 % bérleti díjkedvezmény nyújtható. A díjfizetés alóli mentesség feltétele, hogy a bérlő a Polgármesteri Hivatalnál bejelentse kereskedelmi tevékenységének szüneteltetését, üzletének átmeneti zárva tartását. Ennek benyújtási határideje legkésőbb 2020. április 30.

Amennyiben a veszélyhelyzet fennállása alatt a bérlő a bérleményben végzett tevékenységet ismét megkezdi, erről az Önkormányzatot a tevékenység megkezdése előtt köteles legalább 3 munkanappal írásban értesíteni.

A rendelet hatálya nem terjed ki azon bérbeadott önkormányzati tulajdonban álló helyiségekre, amelyek a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően – nem a járványügyi helyzet miatt történő bezárás okán – voltak használaton kívül.

A bérleti díj kedvezményekre vonatkozó rendelet 2020. április 22-én lépett hatályba

.
Dr. Kovács Ferenc polgármester
megbízásából:

Dr. Kása Brigitta
aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője