Adózási határidők és változások - Nyíregyházán is

Fontos adatbejelentési határidő közeledik az építményadózásban. A 2021. január 1-jei állapotnak megfelelően azon vállalkozási célra haznosított építmény tulajdonosoknak/vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezet, vagyonkezelői jog) jogosítottjainak, akiknek az építményükkel kapcsolatosan adókötelezettségük keletkezett, megszűnt, vagy bármilyen adóztatást érintő változás történt (pl. ingatlan tulajdonjogát, használati jogát érintő változás, ingatlanon végzett értéknövelő beruházás, 2020. évi új használatbavétel …stb.) arról 2021. január 15-ig adatbejelentést kell tenniük az önkormányzati adóhatóság felé.

 

 

Az építményadó adatbejelentésre az E-Önkormányzati portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) van lehetőség. A gazdálkodó szervezet – ideértve az egyéni vállalkozót is – köteles az adatbejelentést elektronikus formában megtenni, magánszemélyeknek ez „csak” lehetőség, számukra továbbra is adott a bejelentés papír alapú megtétele.

Helyi iparűzési adó

A kisadózó vállalkozások (KATA) tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozók a 2020. évi - Nyíregyháza város önkormányzata által biztosított - helyi iparűzési adókedvezményt legkésőbb 2021. január 15-ig már a NAV-hoz benyújtott helyi iparűzési adóbevallás (20HIPA) benyújtásával vehetik igénybe.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó települési szintű adóalap után számított adó 60 %-a.

Ugyancsak bevallást kell benyújtaniuk a kisadózóknak a 2020-as adóévről 2021. január 15-ig a NAV-on keresztül,
- ha az adóévben a KATA alany adófizetési kötelezettsége szünetelt és a vállalkozó több iparűzési adót fizetett, mint amennyit az adókötelezettség időszakára fizetnie kellett volna,
- ha az építőipari tevékenység kapcsán megfizetett átalányadó, vagy a költségként/ráfordításként elszámolt e-útdíj összegével csökkenteni kívánja az adófizetési kötelezettségét.
Február 15-éig még be lehet jelenteni, ha az adónemben a kisadózó vállalkozás a tételes helyi iparűzési adót választja, vagy ha azt szeretné megszüntetni. A változás bejelentésére az E-Önkormányzati portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) van lehetőség.

Változások a helyi adózásban 2021-ben

Idegenforgalmi adó
2021. január 1-től a veszélyhelyzet végéig (jelenleg 2021. február 7.) továbbra sem kell a szálláshely üzemeltetőknek, szolgáltatóknak idegenforgalmi adót fizetniük. A megállapított, de be nem szedett adót azonban az adó beszedésére kötelezetteknek be kell vallaniuk az önkormányzati adóhatósághoz, kivéve, ha annak összege nulla.
Gépjárműadó
2021-ben az éves adót a NAV írja elő és szedi be

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. Az azt megelőző időszakra vonatkozó gépjárműadó ügyekben az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása továbbra is a helyi önkormányzatok feladata, tehát az adóhatósági feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzati Adóhatósága látja el. A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. Fontos változás, hogy a befizetett teljes gépjárműadó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20-ig közli az állami adó- és vámhatósággal.

A 2021. évi adóelőírásokat tartalmazó határozatokat az állami adóhatóság küldi meg az érintetteknek. A gépjárműadó első részletének befizetési határideje 2021-ben március 15. helyett április 15. lesz.

Nyíregyházán a legutóbbi adatok alapján csaknem 43.000 adózó fizetett gépjárműadót, amely több, mint 67.000 db gépjárművet érintett. Köszönjük adózóinknak, hogy az eltelt huszonnyolc évben a gépjárműadó kötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárultak Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak ellátásához, működőképességének megőrzéséhez és a város fejlődéséhez.

Helyi iparűzési adó
Bevallás kizárólag a NAV-on keresztül

2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó bevallásukat. Ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést is. A nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, ÁNYK formátumban fellelhető.

A helyi iparűzési adóbevallás feldolgozása (esetleges javítása) változatlanul az önkormányzati adóhatóságnál történik. Az adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel marad, az adót, adóelőleget az önkormányzat számlájára kell megfizetni.

KKV-k 2021. évi adóelőlegének 50 %-os csökkentése

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adóelőleg 50%-os csökkentésének lehetősége nyilatkozat alapján vehető igénybe.
Azok az egyéni vállalkozók, egyéb vállalkozó magánszemélyek (például őstermelő) és a mikro-, kis-, és középvállalkozások élhetnek a lehetőséggel, akiknek a nettó árbevételük vagy a mérlegfőösszegük legfeljebb 4 milliárd forint. Az érintett vállalkozásoknak a koronavírus világjárvány miatt kiadott gazdasági mentőcsomag alapján a helyi adó törvény szerint bevallott és a 2021-ben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. A naptári évvel megegyező üzleti éves adózók esetében: 2021. március 15. és 2021. szeptember 15. a két előlegfizetési időpont.

Az 50 százalékos adóelőleg csökkenés abban az esetben alkalmazható, ha a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó 2021. február 25-ig nyilatkozik, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül és a jogszabályban előírt további feltételeknek megfelel.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyilatkozat várhatóan január 25-étől érhető el a NAV honlapján.

Fontos tudni, hogy ha az adózó nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25-ei időpontig, úgy nem élhet a csökkentett összegű (50%-os mértékű) előlegfizetés lehetőségével.

A nyilatkozattétel alól kivételnek számítanak a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó adóalanyok (KATA), feltéve, hogy ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is. Nekik ebben az eseten nem kell külön nyilatkozatot tenni az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget.

dr. Kása Brigitta
aljegyző